Statuts

TITRE I.   NAAM – ZETEL – DOEL - DUUR

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: "CONSERVA(torium)MUS(ica)" of de afkorting"CONSERVAMUS". Deze naam moet steeds voorafgaan of gevolgd worden door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting  "VZW".

Artikel 2

De zetel van de vereniging is gevestigd te 1000 Brussel, Regenschapsstraat 30, in het gerechtelijke arrondissement van Brussel. De zetel kan naar iedere andere plaats in België worden verplaatst bij beslissing van de raad van bestuur.  Deze beslissing tot verplaatsing van de zetel moet binnen de maand nadat de beslissing genomen is, worden gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 3

De vereniging heeft als doel:

- het bevorderen, het stimuleren en het waarborgen van de bescherming, het onderhoud, het behoud, de restauratie en de valorisatie van het monument, de site en het architecturale geheel dat gevormd wordt door het Koninklijk Conservatorium van Brussel - Conservatoire Royal de Bruxelles, en dat gelegen is  in de hoofdlijn van de Regentschapsstraat, de Kleine Zavel en de Wolstraat te 1000 Brussel. Dit geheel huisvest, onder meer, de concertzaal en de bibliotheek van het Conservatorium;

- het bewust maken van het publiek betreffende de noodzaak om het voornoemde onroerend erfgoed evenals de verzamelingen, de ruimtes en de erfgoed- en culturele instellingen die er gehuisvest zijn te bewaren voor de toekomstige generaties.

Om dit doel te bereiken:

1. zal de vereniging alle wettelijke en nuttige middelen gebruiken om gelden te verzamelen: aldus, zonder dat deze opsomming uitputtend is, zal de vereniging een beroep kunnen doen op de financiële hulp van alle personen en organisaties, zal zij alle subsidies, bijdragen en giften of legaten van elke aard die niet in strijd zijn met de geldende wetten en reglementen kunnen ontvangen, zal zij tot de eventuele verkoop van voorwerpen of publicaties kunnen overgaan, zal zij inkomsten van haar goederen kunnen ontvangen, en zal zij alle sommen kunnen ontvangen als vergoeding voor prestaties die door haar worden geleverd;

2. kan de vereniging forums en ledennetwerken creëren, en evenementen organiseren en publicaties verzorgen onder gelijk welke vorm;

3. kan de vereniging samenwerken en samenwerkingsovereenkomsten sluiten, of partnerships vormen met andere verenigingen, organisaties, groeperingen of instellingen, zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke, zowel Belgische als buitenlandse, die actief zijn op het vlak van het behoud en de valorisatie van het cultureel erfgoed, of die in de werkzaamheden van de vereniging geïnteresseerd zijn. Zij kan eveneens andere initiatieven of projecten creëren, ondersteunen of zich daarbij aansluiten, in materies die bij de doelstellingen van de vereniging aansluiten;

4. kan de vereniging elke rechtsvervolging voor de rechtbanken van de administratieve of rechterlijke orde, met inbegrip voor de Raad van State, instellen.

De vereniging kan alle maatregelen nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.  De vereniging kan meer bepaald haar medewerking verlenen aan of zich interesseren in elke activiteit met dezelfde of gelijkaardige doelstellingen. Zij kan eveneens, hetzij in genot, hetzij in eigendom alle roerende of onroerende goederen bezitten die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Artikel 4

De vereniging wordt opgericht voor een onbeperkte duur. Ze kan op elk ogenblik worden ontbonden door de algemene vergadering conform het artikel 20 van de wet van  27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen (de “Wet”).

 

TITEL II.   LIDMAATSCHAP – ONTSLAG – UITSTUITING – RECHT OP MAATSCHAPPELIJK VERMOGEN

Artikel 5

De vereniging is samengesteld uit werkende en toegetreden leden.Het minimum aantal werkende leden mag niet minder zijn dan drie.

Enkel de werkelijke leden genieten van de volheid van de rechten die aan de leden door de Wet en deze statuten worden verleend.

Article 6

Werkende leden zijn de verschijners bij deze akte (de oprichters) en elk toegetreden lid dat, ten minste vertegenwoordigd door twee werkende leden, toegelaten wordt in die hoedanigheid door een besluit van de algemene vergadering waarop minstens drie vierden van de stemmen aanwezig of vertegenwoordigd is.

Toegetreden lid zijn de personen toegelaten door de Raad van Bestuur in die hoedanigheid, die de activiteiten van de vereniging wensen te ondersteunen of daaraan wensen deel te nemen en die zich ertoe verbinden om de statuten en de besluiten die overeenkomstig deze laatste zijn genomente eerbiedigen.

Artikel 7

Elke vereniging of persoon die wenst lid te worden (werkend of toegetreden) van de vereniging richt een geschreven verzoek hiertoe aan de raad van bestuur.

Indien het werkende leden betreft, onderzoekt de algemene vergadering de kandidatuur en doet hierover uitspraak tijdens haar volgende beraadslaging. Haar beslissing is niet vatbaar voor beroep en moet niet gemotiveerd worden. Zij wordt ter kennis gebracht aan de kandidaat per gewone brief.

Indien het toegetreden leden betreft, onderzoekt de raad van bestuur de kandidatuur en legt haar voor aan de werkende leden en doet hierover uitspraak op haar volgende beraadslaging. Haar beslissing is niet vatbaar voor beroep en moet niet gemotiveerd worden. Zij wordt ter kennis gebracht aan de kandidaat per gewone brief.

Artikel 8

De leden, of ze nu werkend of toegetreden zijn, zijn vrij om zich op elk ogenblik uit de vereniging terug te trekken door hun ontslag schriftelijk aan de raad van bestuur te richten. Een werkend of toegetreden lid dat de verschuldigde bijdrage niet betaalt binnen één maand na de ingebrekestelling bij aangetekende brief wordt als ontslagnemend beschouwd.

De uitsluiting van een lid kan enkel door de algemene vergadering worden uitgesproken met een meerderheid van twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

De raad van bestuur kan een lid dat zich schuldig heeft gemaakt aan een ernstige schending van de statuten of van de wetten, schorsen tot de algemene vergadering hierover besloten heeft.

Artikel 9

Een ontslagnemend, geschorst of uitgesloten lid, evenals de erfgenamen of de rechthebbenden van een overleden lid, hebben geen enkel recht op het maatschappelijk vermogen. Zij kunnen geen protest aantekenen noch aanspraak maken op een uittreksel of verantwoording van de rekeningen noch op een gerechtelijke verzegeling noch op een inventaris, noch op een teruggave van de gehele of gedeeltelijke jaarlijkse bijdrage van het lopende jaar.

 

TITEL III.   – BIJDRAGEN

Artikel 10

De werkende en toegetreden leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, vastgesteld voor elke categorie van leden door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur (waarbij een onderscheid kan gemaakt worden tussen leden-rechtspersonen en leden-natuurlijke personen).

Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage mag 250 euro niet overschrijden.

De bijdragen worden betaald binnen een termijn van vijftien dagen na het verzoek daartoe van de penningmeester van de raad van bestuur.

 

TITRE IV.   – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 11

De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden

Zij bezit alle bevoegdheden die haar uitdrukkelijk toegewezen worden door de wet of door deze statuten.

Vallen bij uitstek onder haar bevoegdheid:

  • De controle op het naleven van de doelstellingen en opdrachten van de vereniging;
  • Het wijzigen van de statuten;
  • Het benoemen en afzetten van bestuurders;
  • Het benoemen en afzetten van commissarissen, indien de vereniging er moet aanstellen, en, in voorkomend geval, het bepalen van hun bezoldiging;
  • Het geven van kwijting aan bestuurders en commissarissen indien er zijn;
  • Het ontbinden van de vereniging;
  • Het uitsluiten van een lid;
  • Het omzetten van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;
  • De oprichting van een Erecomité.

Artikel 12

Er moet minstens éénmaal per jaar een algemene vergadering gehouden worden, ten laatste zes maanden na de datum van de sluiting van het boekjaar.

De vereniging kan samenkomen in een buitengewone algemene vergadering op elk ogenblik bij besluit van de raad van bestuur, of op vraag van een vijfde van de werkende leden. In dat laatste geval komt de algemene vergadering bijeen binnen de acht dagen na bijeenroeping door de raad van bestuur.

Elke vergadering vindt plaats op de datum, het uur en de plaats vermeld in de oproepingsbrief. Alle werkende leden dienen opgeroepen te worden.

Artikel 13

De algemene vergadering wordt samengeroepen door de raad van bestuur per gewone brief, fax of elektronische post, geadresseerd aan elk werkend lid, minstens acht werkdagen voor de vergadering. De raad van bestuur brengt de toegetreden leden tegelijk op de hoogte van het feit dat een buitengewone algemene vergadering wordt gehouden. De oproepingsbrief bevat de datum, het uur, de plaats en de agenda van de algemene vergadering. Elk voorstel dat wordt ondertekend door een vijfde van de werkende leden moet op de agenda worden geplaatst.

Artikel 14

Elk werkend en toegetreden lid heeft het recht aanwezig te zijn op de algemene vergadering. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid, werkend of toegetreden, door middel van een volmacht.  Zolang de vereniging niet meer dan vijf werkelijke leden telt kan elk lid van de algemene vergadering slechts één volmacht houden. In het ander geval kan elk lid tot vier volmachten houden. De volmachten worden aangekondigd bij het begin van de vergadering.

Artikel 15

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter van de raad van bestuur wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter van de raad van bestuur, en bijontstentenis, door het oudste aanwezig lid. Alle werkende leden hebben een gelijk stemrecht, waarbij elk lid beschikt over één stem. De andere leden hebben geen stemrecht, maar kunnen aan de vergaderingen deelnemen met een raadgevende stem.

Artikel 16

Behalve in de gevallen waar de wet of de statuten anders bepalen, kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen als de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden genomen met eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen behalve in de gevallen waar de wet of de statuten anders bepalen.

Artikel 17

De besluiten van de algemene vergaderingen worden genotuleerd in een notulenregister en worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee leden van de raad van bestuur bij afwezigheid van de voorzitter. Dit  register wordt bewaard op de zetel van de vereniging.

De werkende leden ontvangen een kopie van de notulen van elke algemene vergadering. Elk toegetreden lid of derde die een belang kan aantonen, mag inzage vragen in de ondertekende notulen.

 

TITEL V.   BESTUUR – DAGELIJKS BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING

Artikel 18

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minimum drie bestuurders benoemd onder de werkende leden door de algemene vergadering voor een termijn van drie jaar. Evenwel dient het aantal bestuurders altijd lager te zijn dan het aantal werkende leden.

De aftredende bestuurders zijn herverkiesbaar. Het mandaat van bestuurder wordt als dusdanig niet bezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering. De bestuurders zijn op elk ogenblik afzetbaar door de algemene vergadering, die haar beslissing niet moet motiveren.

 Artikel 19

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een penningmeester en een secretaris.

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt zijn functie waargenomen door de ondervoorzitter of door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 20

De raad van bestuur vergadert na bijeenroeping door de voorzitter of door drie bestuurders.

De raad van bestuur kan derden uitnodigen om de vergadering bij te wonen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder, die slechts één volmacht kan houden.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of degene die hem vervangt doorslaggevend.

De beslissingen van de raad van bestuur worden bewaard in de vorm van notulen, ondertekend door de voorzitter en de secretaris en  bewaard in een bijzonder register. De uittreksels ervan en alle andere akten worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 21

De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden inzake het bestuur en het beheer van de vereniging. Al wat niet door de wet of door deze statuten uitsluitend voorbehouden is aan de algemene vergadering valt onder zijn bevoegdheid.

De raad van bestuur besluit om elke rechtsvervolging voor de rechtbanken van de administratieve of rechterlijke orde, met inbegrip voor de Raad van State, in te stellen en/of een van zijn leden te machtigen om deze beslissing te nemen en om advocaten te kiezen.

Artikel 22

Onder voorbehoud van wat voorzien is door deze statuten oefent de raad van bestuur zijn bevoegdheden collegiaal uit.

Hij kan  echter het dagelijks bestuur van de vereniging overdragen, met gebruik van de handtekening die met dit bestuur gepaard gaat, aan een afgevaardigde voor het dagelijks bestuur waarvan de raad in voorkomend geval het loon of de bezoldigingen vaststelt.

De afgevaardigde voor het dagelijks bestuur beschikt over alle bevoegdheden inzake dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de vereniging in het kader van dit bestuur, waarbij de vereniging geldig verbonden is door zijn loutere handtekening.

In deze hoedanigheid handelend, moet de afgevaardigde voor het dagelijks bestuur geen bijzondere of voorafgaande machtiging voorleggen.

De raad van bestuur kan evenzeer de vertegenwoordiging van de vennootschap betreffende gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen delegeren aan haar voorzitter, alleen optredend, of aan twee bestuurders, gezamenlijk optredend.

In dit kader optredend kunnen de voornoemde personen de vereniging vertegenwoordigen in elke gerechtelijke of buitengerechtelijke handeling zonder hun machtiging hiertoe te moeten bewijzen ten opzichte van derden. De raad van bestuur kan op elk ogenblik de delegatie van het dagelijks bestuur of de vertegenwoordiging beëindigen zonder zijn beslissing te moeten motiveren. Bovendien eindigt het mandaat van een gedelegeerde op basis van dezelfde gronden als het mandaat van bestuurder.

Artikel 23

De bestuurders gaan, in het kader van hun mandaat, geen enkele persoonlijke verbintenis aan, en zijn slechts aansprakelijk voor de uitoefening van hun mandaat.

Artikel 24

Zolang de algemene vergadering niet is overgegaan tot de vernieuwing van de raad van bestuur na afloop van het mandaat van de bestuurders, blijven deze hun taak in afwachting van een besluit van de algemene vergadering uitoefenen.

Het mandaat van bestuurder neemt een einde door overlijden, afzetting of ontslag. Het ontslag geschiedt door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur. Deze vervult de wettelijke publiciteitsformaliteiten binnen de maand.

 

TITEL VI   BOEKJAAR – JAARREKENING

Artikel 25

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 26

Elk jaar, en ten laatste zes maanden na de afsluiting van  het boekjaar, legt de raad van bestuur de jaarrekening van het afgelopen boekjaar, opgesteld overeenkomstig de wet, ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering, samen met de begroting voor het volgend boekjaar.

Artikel 27

De gewone algemene vergadering doet uitspraak over de jaarrekening die haar is voorgelegd door de bestuurders, na de commissaris(sen), indien de vereniging daarover beschikt, gehoord te hebben. Na de goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de vergadering zich uit door een bijzondere stemming over de kwijting te geven aan de bestuurders en, in voorkomend geval aan de commissarissen.

Na goedkeuring wordt de jaarrekening neergelegd overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

 

TITEL VII  HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 28

De raad van bestuurkaneenhuishoudelijkreglementvoorleggenaan de algemenevergadering. De algemenevergaderingkanditreglementwijzigenbijgewonemeerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigdewerkendeleden.

 

TITEL IIX   ONTBINDING

Artikel 29

Bij ontbinding van de vereniging duidt de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aan, bepaalt hun bevoegdheden en duidt de bestemming van het netto actief aan.

Deze bestemming moet verplicht een belangeloos werk voor ogen hebben, dat niet onverzoenbaar is met het doel van de vereniging,.

Deze beslissingen, evenals de naam, het beroep en adres van de vereffenaar(s) worden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

 

TITEL IX   DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 30

Het geheel van documenten, die verschaft worden aan de leden, en de werkzaamheden uitgevoerd door de vereniging, moeten door de leden aangewend worden voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om informatie aan derden te geven zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de raad van bestuur.

Artikel 31

Alles wat niet uitdrukkelijk is voorzien is in deze statuten, wordt geregeld door de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.