Laatste Nieuws – Het restauratieproject in het nieuws

 

STEUNCONCERT 2020 : GEANNULEERD

STEUNCONCERT 2020 : GEANNULEERD

 

STEUNCONCERT 2020 : GEANNULEERD

De sanitaire crisis heeft de Brusselse Regering ertoe gebracht om (onder andere maatregelen) alle cultuurfaciliteiten tijdelijk af te sluiten. Als gevolg van deze beslissing wordt het Conservamus (restauratieproject van het Koninklijk Conservatorium van Brussel) Steunconcert "Jazz Meets Musical" van 28 oktober 2020 geannuleerd.

We betreuren het dat het concert niet kan plaatsvinden, al begrijpen we de maatregelen die de Overheid heeft genomen. We hopen het opnieuw te plannen als de gezondheidsrisico's zijn weggenomen.

STEUNCONCERT 2020


 

 

 

 

Documentent Algemene Ledenvergadering 2020 (2019).

Documentent Algemene Ledenvergadering 2020 (2019).

 

Documentent Algemene Ledenvergadering 2020 (2019). Klik hier

Newsletter najaar 2020

Download hier de volledige Newsletter 

 

Steunconcert 2020

Steunconcert 2020

 

Steunconcert 2020

Om te reserveren (plaatsen voor 5€ en 10€), stuur een email naar gerald@conservamus.be of bel 0486 / 08 25 02.

Klik hier om de antwoordkaart te downloaden. Zo kunt u uw plaatsen reserveren en/of een mecenaatsformule kiezen.

 

 

Jaarverslag 2020 (2021)

Jaarverslag 2020 (2021)

 

1. Inleiding

De VZW Conservamus werd in 2007 opgericht en heeft als doel de restauratie en renovatie van het gebouwencomplex van het Koninklijk Conservatorium Brussel. De vereniging heeft een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren, een business plan laten opmaken voor de restauratie en het uitbaten van de gerenoveerde site, en heeft een aanzienlijk aandeel in de reflectie achter de oprichting van een juridische structuur die belast is met de restauratie en het beheren van de site. 

 

Conservamus heeft in afwachting van de algemene restauratie van het Conservatorium, het meest dringende onderdeel aangepakt: de restauratie van het buitenschrijnwerk. Na de raamkozijnen van de binnenplaats, de Regentschapsstraat en de Kleine Zavel, zijn nu de negen poorten op deze gevels aan de beurt.

 

2. 2020

Restauratie raamkozijnen

De werkzaamheden aan de raamkozijnen werden in 2020 voltooid en de restauratiewerken op de Kleine Zavel opgeleverd. Anders dan de raamkozijnen op de andere gevels zijn deze wit geschilderd: stratigrafisch onderzoek heeft aangetoond dat dit de originele kleur was. De Directie Cultureel Erfgoed van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zich lovend uitgesproken over de kwaliteit van de restauratie.

De afronding van dit onderdeel van de werf hield in dat ook de stellingen werden weggehaald en dat het dekzeil met de afbeelding van de gevel, inclusief de reclame, verdwenen is. Benadrukt moet worden dat de winst uit deze reclame volledig werd besteed aan de restauratie van de raamkozijnen.

Deze financiële middelen evenals de giften en bijdragen van de leden van Conservamus hebben de voltooiing van dit project mogelijk gemaakt en stellen ons nu in staat om ook de negen poorten (zes “monumentale” poorten en drie deuren) op het binnenplein, de Regentschapsstraat en de Kleine Zavel te restaureren.

 

Poorten

De restauratie van deze poorten is gerechtvaardigd door de staat waarin zij verkeren: versleten en al lang niet meer onderhouden. Toch kunnen de meeste originele houten onderdelen nog bewaard worden.

De start van de werkzaamheden aan de poorten van het Conservatorium vergde een zorgvuldige voorbereiding, waaronder nauwkeurige opmetingen, om een bouwvergunning aan te vragen. Deze werd in het najaar van 2020 toegekend.

 

Algemene restauratie

Conservamus is het algemeen restauratieproject blijven volgen en heeft rechtstreeks overleg gepleegd met de NV Koninklijk Conservatorium Brussel, die er de leiding over heeft, om bepaalde behoeften te benadrukken in de te plannen werkzaamheden, of om een aantal aspecten van het masterplan aan te passen.

 

Om de algemene restauratie te blijven opvolgen en om de financiële last hiervan zoveel mogelijk te verlichten, heeft Conservamus een nieuw element van de restauratie voor zijn rekening genomen: het Cavallié-Coll-orgel. Dit instrument moet gedemonteerd worden, de onderdelen opgeslagen, vervolgens gerestaureerd en opnieuw gemonteerd. Om deze operatie te financieren, is Conservamus op zoek naar nieuwe fondsen en financiële hulp.

Concreet heeft Conservamus, bij monde van zijn voorzitter, de NV een keuze van drie opslagplaatsen voorgesteld om het instrument na de ontmanteling ervan veilig te in bewaring te brengen. De vereniging zal, in overleg met de NV, vanaf 2021 de huur voor deze ruimte betalen.

 

Jaarlijks steunconcert

Eind oktober, net voor het jaarlijks Steunconcert, moest Conservamus jammer genoeg het event afblazen. De sanitaire maatregelen van de regeringen in verband met de covid-19 lieten niet langer toe dat het concert door zou gaan.

We hopen dat deze maatregelen opgeheven kunnen worden en dat het concert op 20 oktober 2021 door kan gaan.

 

3. “Conservamus Community”

In 2020 ontving de VZW 259 giften en lidgelden (358 in 2019), waarvan 29 voor de "Operatie raamkozijnen" (52 in 2019). Dit brengt het aantal leden op 151 (201 in 2019), waarbij schenkers met een gift van minimaal € 30 de facto lid zijn.

We merken een algemene dalende trend in de cijfers ten opzichte van 2019, zowel wat het aantal giften als het aantal ingeschreven leden betreft. Wellicht kan dit verklaard worden door de pandemie en door het feit dat 2019, in het licht van de aankondigingen rond de algemene restauratie, een bijzonder goed jaar was. De cijfers in 2020 blijven desondanks hoger dan die van 2018.

 

216 giften werden gestort op de projectrekening van de VZW bij de Koning Boudewijnstichting (214 in 2019) voor een totaal van 36.345,50 € (65.329,50 € in 2019), waarvan 7.870,00 € voor de Operatie Raamkozijnen (22.659,00 € in 2019). 

 

 

4. Financiën

Op 31 december 2019 bedroegen de financiële middelen van de VZW op de AXA-rekening 140.104,35 € (17.506,43 € aan het begin van het jaar).

 

De stand van de projectrekening bij de KBS bedroeg 25.544,87 € tegenover 154.928,29 € eind 2019. 

 

4.1. Inkomsten

De inkomsten op de rekening van de VZW bestaan hoofdzakelijk uit bijdragen en giften van leden, maar ook inkomsten van het Steunconcert, voor een totaal van 21.379,75 €, waarvan 10.000 € te danken zijn aan de sponsoring van een vennootschap aan de VZW. In 2019, bedroeg het totaal aan giften en lidgelden 14.324,00 €.

De inkomsten van het Steunconcert (vooral reserveringen) waren bijzonder laag daar het concert door de pandemie afgelast moest worden.

 

Hierbij moet vermeld worden dat de bedragen die van de projectrekening van de KBS zijn overgemaakt en die bedoeld zijn voor de restauratie van de raamkozijnen en de personeelskosten niet als inkomsten worden gerekend.

 

4.2. Uitgaven

De grootste uitgaven hielden verband met de facturen voor de werken aan de raamkozijnen.

 

 

4.3. Begroting 2021

De in- en uitgavenstructuur die in 2021 voor de werking van de VZW wordt voorgesteld (honoraria, organisatie events, verzendingskosten en diverse uitgaven), verschilt weinig van de begroting voor 2020. Deze uitgaven worden op 27.000 € geraamd (29.000 € voor 2020) voor de honoraria van de coördinator (20.000 €), de organisatie van het Steunconcert (1.000 €), drukwerk, post en mailingen (3.000 €). De overschot (3.000 €) zal worden aangewend voor functioneringskosten, verzekeringen, indienen van stukken bij de griffie, vergaderingen, website, grafisch werk,…

 

De financiële middelen voor de restauratie van de poorten, die afkomstig zijn van de projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting en waarover een precieze overeenkomst is afgesloten, worden niet in de begroting opgenomen. 

Voor de poorten wordt rekening gehouden met een totaalbedrag van ca. 160.000 €.

 

 

5. Vooruitzichten

De VZW Conservamus is begonnen met de restauratie van de deuren van het Conservatorium, waarvan hierboven reeds sprake was. Deze campagne zou tegen het einde van het jaar voltooid moeten zijn, dankzij de vrijgevigheid van de leden en donateurs van de vereniging, maar ook dankzij de financiële steun van 50.000 € die de Koning Boudewijnstichting voor dit doel heeft toegekend.

 

Onze vereniging zal haar inspanningen voortzetten op het gebied van communicatie, bewustmaking en fondsenwerving; toch moet voor dit laatste onderwerp rekening gehouden worden met de impact van de sanitaire toestand. De gevolgen hiervan waren al in 2020 merkbaar.

Desondanks zullen financieringsbronnen gevonden moeten worden voor de werking van de VZW en om de huur van de opslagplaats voor het Cavallié-Coll-orgel te betalen.

 

Tot slot vindt op 20 oktober het jaarlijkse Conservamus Steunconcert plaats. De musici die in oktober 2020 zouden optreden krijgen dan eindelijk de kans om de omvang van hun talent te laten horen.

 

Brussel, 19 april 2021

De Raad van Bestuur

 

Newsletter LENTE 2020

Newsletter LENTE 2020

 

Download hier de volledige Newsletter LENTE 2020 

 

 

 

Steunconcert 2019

Steunconcert 2019

 

Steunconcert 2019

Om te reserveren (plaatsen voor 5€ en 10€), stuur een email naar gerald@conservamus.be of bel 0486 / 08 25 02.

Klik hier om de antwoordkaart te downloaden. Zo kunt u uw plaatsen reserveren en/of een mecenaatsformule kiezen.

 

 

Newsletter Najaar 2019

Newsletter Najaar 2019

 

Newsletter Najaar 2019

Download hier de volledige newsletter.

 

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018

 

Download hier het laatst jaarverslag.

 

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017

 

 

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016

 

 

Happy 2019

Happy 2019

 

 

Traces Festival 2019

Traces Festival 2019

 

 

Traces Festival 2019

Traces Festival 2019

 

 

Newsletter Najaar 2018

Newsletter Najaar 2018

 

Download hier de volledige newsletter.

 

Steunconcert 2018

Steunconcert 2018

 

Steunconcert 2018

Om te reserveren (plaatsen voor 5€ en 10€), stuur een email naar gerald@conservamus.be of bel 0486 / 08 25 02.

Klik hier om de antwoordkaart te downloaden. Zo kunt u uw plaatsen reserveren en/of een mecenaatsformule kiezen.

 

Le gouvernement fédéral ouvre la voie à la restauration

Concert de soutien annuel

Concert de soutien annuel

 

 

De operatie raamkozijn in de pers

De operatie raamkozijn in de pers

 

RTBF

 

L'AVENIR

 

DE TIJD

Conservatorium Brussel zoekt adoptieouders voor raamkozijnen

Uit protest tegen het uitblijven van renovatiegeld van de bevoegde overheden organiseert de erfgoedvereniging Conservamus zelf een reddingsactie voor het Koninklijk Muziekconservatorium in Brussel.

 

BRUZZ

La rénovation du Conservatoire de Bruxelles tarde trop

La rénovation du Conservatoire de Bruxelles se fait attendre. La SA qui allait réaliser la rénovation n'a toujours pas été fondée, trois ans après l'annonce. L'asblConservamus proteste avec une action particulière. Conservamus demande…

 

BRUXELLES NEWS

Adoptez un châssis !

Les temps sont particulièrement difficiles pour les institutions culturelles fédérales ou intra-communautaires. Un exemple en est le Conservatoire de la rue de la Régence.

 

BX1

Reportage - Charles Carpreau et Marie Berckvens

 

Adopteer een raamkozijn !

Adopteer een raamkozijn !

 

Klik hier om een raamkozijn te adopteren.

 

Newsletter lente 2016

Newsletter lente 2016

 

Newsletter printemps 2016

 

Spot 2011

Spot 2011

 

 

Documentaire 2011

Documentaire 2011

 

 

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015

 

1. Inleiding

De VZW Conservamus werd in 2007 opgericht en heeft als doel de restauratie en de renovatie van het gebouwencomplex van het Koninklijk Conservatorium Brussel. De vereniging heeft een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren, een business plan laten opmaken voor de restauratie en voor het uitbaten van de gerenoveerde site, en heeft een aanzienlijk aandeel in de reflectie achter de oprichting van een juridische structuur die belast zal zijn met de restauratie en het beheren van de site.

 

 

2. 2015

Het begin van 2015 werd gekenmerkt door twee onrustwekkende gebeurtenissen voor het Koninklijk Conservatorium: op 12 januari woedde een hevige brand in het trappenhuis naar de Koninklijke Loge. Het brandalarm functioneerde goed en dankzij de kordate aanpak van de brandweerlieden kon het vuur geblust worden voor de vlammen de Grote Zaal konden bereiken.

De verwoesting van het trappenhuis is op zich een drama en betekent dat de Koninklijke Loge niet meer bereikbaar is. Toch is het ergste, een brand op grote schaal, vermeden.

Het onderzoek heeft nog geen duidelijke aanwijzingen gegeven over de oorzaak van de brand.

 

Een paar dagen later werden zelfgemaakte brandbommen en ontvlambare vloeistof ontdekt nabij de Grote Zaal. De Conservatoriumgemeenschap reageerde geschokt. Ook deze keer werd het ergste vermeden: politie en brandweer konden op tijd ingrijpen, nog voor de brand ontstond.

Ook in deze zaak loopt het onderzoek nog.

 

Was 2014 een transitiejaar omwille van de verkiezingen in mei 2014 en door de daaropvolgende wissels in de verschillende regeringen, dan stond 2015 in het teken van de intensivering van de contacten tussen de leden van de Raad van Bestuur van Conservamus en de administraties die bevoegdheid hebben over het restauratie- en renovatiedossier.

Een werkbezoek geleid door het ministerie van Binnenlandse Zaken (verantwoordelijk voor de Regie der Gebouwen) vond plaats in de lente.

Naar aanleiding van dit bezoek werd meermaals overleg gepleegd, waardoor het dossier een nieuw impuls kreeg. De onderhandelingen over de statuten van de toekomstige NV van publiek recht, die zal instaan voor de renovatie van het gebouw en het onderhoud ervan na de werken, werden heropgestart.

 

Beliris, het overkoepelend orgaan van de Federale Regering en de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de uitstraling van Brussel, speelt nu een voorname rol in het dossier. Op regelmatige basis stonden Beliris en Conservamus in contact.

In februari 2016 werd een politiek akkoord bekendgemaakt waarin Beliris opgedragen wordt een budget van 20 M € te besteden aan de renovatie van het Conservatorium. Deze som is deinbreng van de Federale Overheidaan de renovatie binnen de op te richten NV.

 

Een communicatieplan werd in de lente en zomer van 2015 ontwikkeld, in de geest van wat tijdens de ALV van 22 april 2015 werd besloten, met de bedoeling de druk op de bewindvoerders op te drijven.

In de herfst, net voor de uitvoering, werd het plan echter herzien om het gunstige verloop van de onderhandelingen rond de statuten van de NV, en de tussenkomst van Beliris niet te hinderen.

Dit is een strategische keuze van de Raad van Bestuur maar het communicatieplan kan alsnog worden toegepast indien de situatie er aanleiding toe zou geven.

 

Het jaarlijks Steunconcert vond plaats op 22 oktober en bracht een groot aantal leden en mecenassen van Conservamus, studenten en muziekliefhebbers bijeen.

De kwaliteit van dit evenement werd breed erkend door het publiek en werdondermeer gesteund door het advocatenkantoor Stibbe. Het concert werd live uitgezonden door Musiq3 en werd gevolgd door een debat met verschillende partijen die betrokken zijn bij de restauratie.

 

De inzet van Musiq3 voor het restauratieproject verdient een aparte vermelding: deze zender brengt elke dinsdag om 22u een uitzending over het Conservatorium.

 

 

3. « Conservamus Community »

In 2015 ontving de VZW 262 giften en stortingen van leden. De vereniging telde bijgevolg 149 leden (donateurs die minimum 30,- €storten worden de facto als leden gerekend).

 

168 donateurs deden een gift op de projectrekening van de Koning Boudewijnstichting, voor een totaal van 45.472 €. De geldsommen variëren tussen 5,- € en 2.500,- €.

 

 

4. Financiën

Op 31 december 2015, bedroegen de liquiditeiten van de VZW op de AXA-rekening 12.377,84€(9.395,93 €begin 2015).

 

Op de project-rekening van de Koning Boudewijnstichting werd op 31 december 2015425.849,57€ waargenomen (405.377,57 € eind 2014).

 

4.1. Inkomsten

De inkomsten op de lopende rekening van de VZW bestaan vooral uit lidgelden en giften, een kleiner deel uit opbrengsten van het Steunconcert. In totaal bedragen de inkomsten 40.814,68 €.

 

Wat betreft de project-rekening van de KBS moet vermeld worden dat een huwend stel zijn gasten heeft voorgesteld om een gift te storten op de project-rekening van Conservamus ipv een geschenk te geven. Hierdoor is het aantal donateurs/leden “kunstmatig” toegenomen.

 

In 2015 werden twee stortingen van de rekening bij de KBS richting lopende rekening van Conservamus gerealiseerd, conform de regels van de KBS. Hierdoor kon de VZW haar personeelskosten dekken. Deze stortingen werden reeds in de begroting voor 2015 aangekondigd.

Een sponsoring van Stibbe in verband met het Steunconcert van 2014 werd in 2015 in de boeken geschreven.

 

4.2. Uitgaven

De belangrijkste uitgaven waren: de personeelskosten (voornamelijk de honoraria van de Coördinator) en de organisatiekosten van het Steunconcert.

In dit verband moet vermeld worden dat een aantal leden van de Raad van Bestuur gul toesprongen en onderdelen van het Steunconcert voor hun rekening namen.

 

4.3. Begroting 2016

De uitgaven en de uitgavenstructuur zullen in 2016 niet fundamenteel verschillen met 2015. Toch zal de VZW op korte termijn sponsoren trachten te vinden om het functioneringsbudget aan te vullen. De VZW heeft in de afgelopen jaren kunnen werken dankzij een aantal bijzonder gulle giften op de lopende rekening van de vereniging. Dit is in 2015 echter niet meer het geval geweest. Daarbij komt dat sinds 2015 de honoraria van de Coördinator volledig door de VZW betaald worden (tot in 2014 namen KCB en CRB elk 30% dan de honoraria voor hun rekening).

 

 

5. Vooruitzichten

Terwijl we dit jaarverslag schrijven, onderhandelen de institutionele partners die betrokken zullen zijn bij de oprichting van de NV van publiek recht Conservabru over de statuten en de aandeelhoudersovereenkomst.

Conservamus hoopt vurig dat een akkoord snel bereikt zal worden en dat de oprichting van deze NV snel een feit zal zijn.

 

De Federale regering en de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben eind februari een politiek akkoord bekendgemaakt waarin bepaald wordt dat Beliris 20 M € zal besteden aan de restauratie van het Conservatorium. Dit is uitstekend nieuws !

Dit wakkert de hoop aan dat in alle discretie verder wordt gewerkt aan de noodzakelijke stappen die tot de restauratie van het Conservatorium zullen leiden.

 

Wat dit betreft, moet vermeld worden dat Conservamus de definiëring van de openbare aanbesteding voor het eerste deel van de ontwerpfase heeft afgerond, en hierin zowel Beliris als de Conservatoria heeft bijgestaan.

Tot op heden heeft het project nog nooit een vergelijkbare vooruitgang geboekt. De VZW hoopt dat de technische studies dit jaar nog aangevat kunnen worden.

 

Om dit proces niet in het gedrang te brengen, kiest Conservamus voorlopig om geen actieve campagne te voeren in de pers.

 

Op de achtergrond werkt Conservamus echter verder aan de toenadering van alle betrokken partijen en houdt zij zich paraat om in actie te treden van zodra de NV opgericht zal zijn, in overeenkomst met de richtlijnen die in de “Mission Statement” worden beschreven. Dit document werd door de ALV in 2015 (boekjaar 2014) goedgekeurd.

 

 

Brussel, 12 april 2016

 

De Raad van Bestuur

 

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014

 

1. Inleiding

De VZW Conservamus werd in 2007 opgericht en heeft als doel de restauratie en de renovatie van het gebouwencomplex van het Koninklijk Conservatorium Brussel. De vereniging heeft een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren, een business plan laten opmaken voor de restauratie en voor het uitbaten van de gerenoveerde site, en heeft een aanzienlijk aandeel in de reflectie achter de oprichting van een juridische structuur die belast zal zijn met de restauratie en het beheren van de site.

 

 

2. 2014

2014 kan omschreven worden als een « transitiejaar »: nadat de politieke bewindvoerders zich in 2013 in het openbaar hadden geëngageerd de gebouwen te restaureren, en in het vooruitzicht van de verkiezingen, heeft Conservamus de druk op de ketel gehouden bij de verschillende betrokken kabinetten opdat de beloftes zouden worden nagekomen.

 

In april heeft een delegatie bewindvoerders van de Federale Regering en de Brusselse Regering een bezoek gebracht aan het Conservatorium onder leiding van Staatssecretaris Servais Verherstraeten om er de directies van de conservatoria en van Conservamus te ontmoeten en de maatregelen die de Regering wil inzetten uit te leggen.

 

Net voor de verkiezingen heeft de Federale Regering aan de hand van een Koninklijk Besluit de restauratie van het Koninklijk Conservatorium aangekondigd en de Regie der Gebouwen opgedragen het initiatief te nemen wat betreft de maatregelen die hiermee gepaard gaan (zoals het oprichten van een juridische structuur).

 

De verkiezingen van 25 mei hebben verandering gebracht inde meerderheden binnen de Federale Regering en binnen de regeringen van de Vlaamse Gemeenschap en van de Franse Gemeenschap. Na de formatieperiodes namen de betrokken ministers (Mevr. Crevits, Mevr. Milquet, de heren Jambon en Reynders (als verantwoordelijke voor Beliris) nog een aantal weken om hun nieuwe bevoegdheden en het Conservatoriumdossier te bestuderen.

 

Conservamus heeft van deze periode gebruik gemaakt om de nieuwe kabinetsmedewerkers te ontmoeten, hen te informeren over de situatie en, met hen, de opvolging van het dossier voor te bereiden. De VZW heeft met voldoening waargenomen dat het Conservatoriumdossier vermeld wordt in het regeerakkoord van de Federale Regering en van de Vlaamse Gemeenschap. De Minister-President van de Franse Gemeenschap heeft zich ertoe verbonden dat haar regering haar engagementen zou nakomen.

 

 

In de vroege herfst is de erbarmelijke toestand van het gebouw helaas weer in de actualiteit gekomen. Een aantal vertrekken in de Wolstraat werden ontruimd aangezien de veiligheid van de gebruikers niet meer gegarandeerd kon worden.

Conservamus is ruim ingegaan op de vragen van de pers en maakte van deze droevige gelegenheid gebruik om de dringende noodzaak van de restauratie van dit beschermd gebouw nogmaals duidelijk te maken.

 

Op het Steunconcert op 15 oktober konden de leden en mecenassen van Conservamus evenals een aantal belangstellenden genieten van een ambitieus programma. Door menig melomaan werd de uitvoering uitstekend bevonden. Het advocatenkantoor Stibbe was de sponsor van de avond en zette hiermee een drie jaar oude traditie voort.

 

In de daaropvolgende weken heeft de VZW werk gemaakt van het informeren van de betrokken instanties over de evolutie van het dossier en het weer laten opstarten van de onderhandelingen tussen de kabinetten, om de restauratiewerken te bespoedigen.

 

Dit « transitiejaar » heeft weinig significante, concrete doorbraken met zich meegebracht in het Conservatoriumdossier. Toch mag het belang van de verworvenheden (Koninklijk Besluit, regeerakkoorden en nadrukkelijke toezegging) niet onderschat worden.

 

In deze context en conform de algemene strategie zoals die voor 2014 werd uitgestippeld, heeft de VZW haar inspanningen als mediator et raadgever tussen en voor de betrokken partijen (overheden, muziekliefhebbers, personeel, studenten, sponsoren, mecenassen,…) verder gezet.

 

Om de hierboven beschreven « transitie » te bevorderen heeft Conservamus zich discreter opgesteld dan in de vorige jaren gebruikelijk was. De vereniging heeft zich geconcentreerd op het behouden van de aandacht van de politieke bewindvoerders en op het voortzetten van het werk aangaande het Conservatoriumdossier met de nieuwe ministers.

Dat deze het dossier hebben overgenomen zonder het reeds geleverde werk in vraag te stellen wordt als een bijzonder goed teken ervaren.

 

 

3. « Conservamus Community »

Eind 2014, hadden 306 geldstortingen plaatsgevonden (giften en memberships) in vergelijking met de 206 die de VZW in 2013 ontving. De geldsommen variëren tussen 6,00 € à 50.000,00 €.

 

 

4. Financiën

Op 31 december 2014, bedroeg het totaal aan liquiditeiten op de AXA-rekening van Conservamus 9.395,93€(44.903,30 €begin 2014). Op de project-rekening van de Koning Boudewijnstichting werd op 31 december 2014 405.377,57€ waargenomen (277.967,17 € eind 2013).

 

4.1. Inkomsten

De inkomsten op de lopende rekening van de VZW bestaan vooral uit lidgelden en giften, een kleiner deel uit opbrengsten van het Steunconcert. In totaal bedragen de inkomsten 8.259,17 €.

Wat betreft de project-rekening van de KBS moet vermeld worden dat een huwend stel zijn gasten heeft voorgesteld om een gift te storten op de project-rekening van Conservamus ipv een geschenk te geven. Hierdoor is het aantal donateurs/leden fors toegenomen.

In 2014 werd geen geld overgemaakt van de project-rekening naar de lopende rekening van Conservamus.

De sponsoring van het advocatenkantoor Stibbe (7.500,00 €), hierboven vermeld, verschijnt pas in 2015 in de boeken, dus niet in 2014.

 

4.2. Uitgaven

De belangrijkste uitgaven waren: de honoraria en onkostennota’s (vrijwilliger), voor een bedrag van 12.107,73 € (13.646 € in 2013), het Steunconcert voor een bedrag van 5.913,03 € (4.190,94 €in 2013).

Wat de uitgaven betreft moet rekening gehouden worden met de terugbetaling van 25.000,00 € aan een donateur die in 2013 per abuis op de lopende rekening stortte wat voor de project-rekening bedoeld was.Deze donateur heeft onmiddellijk deze som overgemaakt naar de project-rekening.

Tenslotte moet opgemerkt worden dat een aantal uitgaven door de conservatoria of – op vrijwillige basis – door leden van de RvB werden betaald.

 

4.3. Begroting 2015

Voor de begroting voor 2015 moet rekening gehouden worden met de politieke evolutie van het restauratiedossier en van de doelstellingen van Conservamus, zoals in de « Mission Statement » beschreven. Zo zou de VZW een beroep kunnen doen op een of meerdere specialisten wiens ervaring en expertise een meerwaarde voor het renovatiedossier kunnen betekenen.

De uitgaven en de kostenstructuur voor het dagelijks beheer van de VZW zullen in 2015 niet wezenlijk verschillen van 2014, afgezien van de honoraria van de coördinator die sinds januari 2015 volledig worden gedragen door Conservamus (voordien droegen de conservatoria elk voor ongeveer 30% aan de betaling van deze honoraria) en de verzendingsonkosten die hoger zullen liggen, daar Conservamus een intensievere communicatie wil voeren.

Wat betreft het beschikbare bedrag op de lopende rekening van Conservamus, zal rekening moeten gehouden worden met een geldtransfer van de project-rekening naar de lopende rekening van de vereniging.

 

7. Vooruitzichten

Zodra de oprichting van de NV voor de renovatie van het Conservatorium en het beheer van de site verwezenlijkt zal zijn, zal de VZW haar functioneren aanpassen aan de principes die in de « Mission Statement » beschreven staan.

 

De bemiddeling tussen de conservatoria, de overheden, de juridische structuur, de bezoekers van het gebouw, de pers, de schoolgemeenschap, de leden en mecenassen van de VZW zal verdergezet worden, als ook de aansporingen richting overheden om de NV op te richten.

 

Het einddoel van de VZW blijft uiteraard onveranderd: de renovatie en restauratie van het Koninklijk Conservatorium.

 

 

 

Brussel, 1 april 2015

 

De Raad van Bestuur

 

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013

 

1. Inleiding

De VZW Conservamus werd op 21 maart 2007 opgericht met als voornaamste doelstelling om de bescherming van de gebouwen van het Koninklijk Conservatorium van Brussel te bevorderen, te stimuleren en te waarborgen alsook de restauratie tot een goed einde te brengen en een verdere valorisatie te bewerkstelligen.

 

 

2. 2. Het renovatieproject en de oprichting van een juridische structuur voor het beheer van de Conservatoriumgebouwen

 

2.1. De status van het renovatieproject

Het is Conservamus gelukt een opeenvolging van ongunstige voorvallen een positieve wending te geven. En hoewel in 2013 de restauratiewerkzaamheden nog niet zijn begonnen, mogen we het afgelopen jaar zeker « beslissend » noemen.

Afgezien van de « gewone » degradaties aan het gebouw (bij gebrek aan werkzaamheden, ging dit proces gewoon door), hebben drie gebeurtenissen het jaar 2013 getekend : wateroverlast in de Concertzaal op 12 maart, het vallen van een gevelsteen op een niet nader bepaalde dag in mei (gelukkig werd de steen in haar val tegengehouden door de kroonlijst, waar ze door de brandweer werd weggehaald onder de ogen van de toen nog toekomstige burgemeester van Brussel, Yvan Mayeur, die toevallig aanwezig was) en het instorten van een deel van het plafond in het damestoilet naast het peristylium afgelopen najaar. Deze « buitengewone » degradaties hebben gelukkig geen persoonlijke ongelukken veroorzaakt. Wel hebben ze door hun omvang – zeker wat de wateroverlast betreft – de mogelijkheid gecreëerd om ruim de aandacht van pers, bezoekers en politieke verantwoordelijken te trekken.

De dag na de wateroverlast is Staatssecretaris Servais Verherstraeten, verantwoordelijk voor de Regie der Gebouwen, het Conservatorium komen bezoeken. Hij kon slechts constateren dat « de gebouwen niet zijn onderhouden zoals een goede huisvader dit hoort te doen ». Hij heeft zich ertoe verbonden het restauratieproces weer aan de orde van de dag te stellen en, om te beginnen, de opmeting van de gebouwen van start te laten gaan (de metingen zijn noodzakelijk om de werken aan te vatten). De metingen zijn tijdens het zomerreces gerealiseerd.

Op 7 december 2012 hadden minister Pascal Smet (Vlaamse Gemeenschap, Onderwijs) en minister Jean-Marc Nollet (Franse Gemeenschap, belast met Infrastructuur) in een gezamenlijk perscommuniqué aangedrongen op de noodzaak het gebouw te restaureren.

Diverse andere voorvallen - ondermeer de studentenbetogingen – hebben ertoe bijgedragen om de druk op de ketel rond het dossier hoog te houden. Op 23 oktober heeft Conservamus alle betrokken politieke verantwoordelijken bijeengebracht voor een persconferentie. Tijdens deze persconferentie hebben de Staatssecretaris, de twee gemeenschapsministers alsook Vice-Premier Laurette Onkelinx, verantwoordelijk voor Beliris, een gezamenlijk engagement genomen 60 M € (20 M € van de Federale Regering, 20 M € van de Vlaamse Gemeenschap, 20 M € van de Franse Gemeenschap), dit  te zullen besteden aan de restauratie van het Conservatorium en tegen de verkiezingen van 25 mei de juridische structuur op te richten die de werken zal laten uitvoeren en de gerenoveerde site zal beheren.

Op dit uur lijken de ontwikkelingen in het dossier erop te wijzen dat dit engagement gehonoreerd zal worden.

 

2.2. Haalbaarheidsstudie, businessplan en wetsontwerp

De initiatieven van Conservamus sinds 2007 (uitvoeren van een architecturale en financiële haalbaarheidsstudie – deze plannen zijn goedgekeurd door de Koninklijk Commissie voor Monumenten en Landschap - ; buisinessplan voor de juridische structuur die belast zal zijn met het uitvoeren van de werkzaamheden en het uitbaten van het complex; opstellen van een wetsontwerp in overleg met de politieke verantwoordelijken ter oprichting van de juridische structuur) alsook de formele en informele contacten tussen de leden van de Raad van Bestuur en de politieke en economische bewindvoerders zijn een richtlijn geweest voor de onderhandelingen over de hierboven vernoemde juridische structuur. De kwaliteit van het door de vzw geleverde werk werd ruim erkend door de bewindvoerders, onder meer Mevrouw Onkelinx, tijdens de persconferentie. De contacten met de politieke verantwoordelijken werden aangehouden tijdens de onderhandelingen en een aantal voorstellen aangaande de statuten en oprichtingsakte van de juridische structuur werden voorgesteld onder deskundig advies van Meester Pierre de Bandt, vice-voorzitter van de vzw.

 

2.3. Sponsoring en bedrijfsmecenaat

De goede hoop om spoedig de renovatie en- restauratiewerken aan te kunnen vatten heeft de Raad van Bestuur ertoe gebracht verschillende informatieve contacten te nemen richting bedrijfs en- zakenwereld. Deze contacten zijn voorspoedig verlopen en de RvB koestert de hoop om de welwillende aandacht van bedrijfsleiders en sponsoringverantwoordelijken in concrete financiële steun voor het projet om te kunnen zetten zodra een juridische structuur opgericht zal zijn.

De campagne in de pers over het Conservatorium heeft tevens de aandacht van verschillende potentiële sponsoren en mecenassen getrokken. Een vooraanstaand bedrijf heeft op eigen initiatief de wens geuit om bij het restauratieproject betrokken te zijn. Dit voornemen zal gerealiseerd en bekendgemaakt kunnen worden in de weken die de oprichting van de juridische structuur zullen volgen.

In afwachting van deze onontbeerlijke structuur zal de vzw haar taak als motor van het project blijven uitvoeren: als orgaan voor het verzamelen van fondsen en als schakel in de communicatie over de restauratie van het gebouwencomplex. De vzw overweegt ook, op aanvraag van een aantal potentiële sponsoren en mecenassen, haar bestaan voort te zetten na de oprichting van de juridische structuur om zich toe te leggen op het verzamelen van fondsen en het bezielen van de Conservamus-gemeenschap, leden, mecenassen en sponsoren die hun steun aan het Conservatorium willen aanhouden.

3. Activiteiten

 

3.1 Mecenassenevenement

Om de mecenassen te bedenken en de banden met hen te onderhouden, heeft de RvB de mecenassen op 20 april uitgenodigd op een geleid bezoek van het Conservatorium, langs onderdelen van het gebouw die meestal niet toegankelijk zijn voor het publiek.

Tijdens het bezoek hebben medewerkers van architectenbureau SUM Research uitleg gegeven over het Masterplan, een akoestisch deskundige heeft de uitzonderlijke kwaliteit van de Concertzaal technisch aangetoond.

Zo’n 60 mecenassen hebben aan het evenement deel genomen. Tot slot werd een mini pianorecital van  Conservatoriumstudent Nejc Lavrenčič aangeboden.

 

3.2. Nuit Blanche

Op 5 oktober was het Conservatorium een van de hoogtepunten en een van de meest bezochte trekpleisters van « Nuit Blanche », een grootschalig nachtelijk evenement dat het voor een ruim publiek mogelijk maakt bijzondere Brusselse gebouwen en ruimtes te ontdekken en bezoeken. Een groep dansers onder leiding van choreografe Marie Martinez koos de verloedering van het gebouw als thema en verwerkte dit  in verschillende “scènes”. Duizenden bezoekers woonden de “scènes” bij en het spektakel kreeg veel  persaandacht.  

 

3.3. Steunconcert

Om de vzw te promoten en de evolutie van het dossier toe te lichten voor een zo breed mogelijk publiek bedacht de Raad van Bestuur het concept van een jaarlijks “Steunconcert” ter vervanging van het “Galaconcert”. Dit vijfde jaarlijks concert werd op 23 oktober gehouden, voorafgegaan door een hapje voor alle gasten en door een walking dinner voor de gasten van een sponsor (advocatenkantoor Stibbe). Dankzij een aantrekkelijk programma en affiche (ensembles van het KCB, CRB en violist Lorenzo Gatto), gratis toegang voor leden en mecenassen en een aantrekkelijke prijs voor de niet-leden, bracht het evenement ruim 500 muziekliefhebbers et mensen die het Conservatorium steunen bijeen. De banden tussen de Raad van Bestuur en de leden van de vzw, de bezoekers van het Conservatorium werden weer aangehaald. Dankzij het groot aantal bezoekers, de sponsoren, de hulp van de vrijwilligers, kon het evenement met financiële winst afgesloten worden.

 

 

4. Communicatie

 

4.1. Sensibilisering

De vzw heeft haar communicatiebeleid verder uitgevoerd : evenementen om direct contact met verschillende segmenten publiek te bevorderen, website, sociale media, brochure, Newsletter.

 

4.2. Pers

Verdere degradaties aan het gebouw, in het bijzonder de wateroverlast in maart, hebben het mogelijk gemaakt ruim de aandacht van pers en publiek te trekken. De vzw heeft zich zo beschikbaar mogelijk opgesteld om mensen te informeren, rond te leiden en om op de vragen van de journalisten te antwoorden. Het Conservatorium en Conservamus zijn in reportages in de kranten en in de audiovisuele media uitgebreid aan bod gekomen. Een aantal reportages werd tijdens het avondjournaal uitgezonden. 

“Nuit Blanche” en de aankondiging van het politiek akkoord over de restauratie van het complex zijn ook veel besproken geweest in de media.

De vzw onderhield formele (via persberichten) en informele contacten met een aantal redacteurs. Een aantal onder hen is nu grondig vertrouwd met het dossier en de evoluties binnen het dossier worden regelmatig opgevolgd.

 

4.3 Betogingen en acties

Conservamus heeft het Groot Kabaal, de studentenbetoging op 25 maart, ondersteund.  Zo’n 150 studenten hebben hun ongeduld en ongenoegen aan de bewindvoerders kenbaar gemaakt door de Regentschapsstraat kort af te sluiten voor het verkeer.

Op 24 september hebben twee ensembles van de conservatoria symbolisch een ruimte bij het Centraal Station bezet, “op zoek naar een alternatief voor het vervallen Conservatorium”. Honderden voorbijgangers (studenten, passanten) hebben de “happening” bijgewoond.

Ook deze keer weer werd de zaak breed besproken in de media, waardoor het conservatoriumdossier weer aan de orde van de dag verscheen.

 

 

5. Conservamus community

 

5.1. Raad van Bestuur

De leden van de Raad van Bestuur hebben allen, binnen het kader van hun professionele expertise, al dan niet in werkgroep (coördinatie met de conservatoria, juridische vraagstukken, renovatieproject, financiering, lobbying, communicatie,…), hun inspanningen verder gezet om de doelstellingen van de vzw waar te maken. Tijdens de onderhandelingen die het politiek akkoord over het Conservatorium voorafgingen, hebben de betrokken partijen meermaals beroep gedaan op de expertise die de vzw en haar vertegenwoordigers hebben opgebouwd.

 

5.2. Coördinator

Gerald de Hemptinne heeft zijn taak als coördinator voortgezet.

 

5.3. Vrijwilligers

De vzw heeft de hulp ingeroepen van een vrijwilliger voor de layout van haar publicaties (Newsletter, uitnodiging concert, affiche,…). Een aantal taken (verkoop tickets, onthaal, vestiaire, service, fotoreportage,…) tijdens het Steunconcert werd ook door vrijwilligers uitgevoerd.

De coördinator krijgt af en toe hulp van een vrijwilliger voor administratieve taken.

Verschillende leden van de RvB hebben tijdens Conservamusevenementen taken op zich genomen, die buiten hun gewone professionele expertise vallen.

 

5.4. Leden, mecenassen, sponsoren

Eind 2012 had de vzw in totaal 262 schenkingen ontvangen (83 leden en 179 donateurs, in 2012 waren er in totaal 220 schenkingen). De bijdragen en giften gaan van 6,00 € tot 46.712,58 €.

In het vooruitzicht van het Steunconcert werden de mecenaatformules vereenvoudigd. Thans bestaan ze uit het storten van een gift (de bijdrage is niet langer van toepassing).

 

 

6. Financiën

Op 31 december 2013 had de vzw liquiditeiten op de AXA bankrekening voor een bedrag van 44.954,03 € (10.350,65 in het begin van het jaar). Op de projectrekening bij de KBS stonden in totaal 277.967,17 €.

 

6.1. Inkomsten

De inkomsten van de rekening van de vzw bestaan uit lidgelden (40.932,00 € tegen 4.940,61 € in 2012 – de eerste maanden van 2013 ontving de vereniging nog bijdragen van mecenassen, en een lid schonk 25.000,00 €, waardoor de vergelijking met de cijfers van 2012 bemoeilijkt wordt), sponsoring (9.000,00 €; 23.861,00 € in 2012), inkomsten van het Steunconcert (4.986,09 €;  12.650,00 € in 2012). In totaal: 54.918,09 €.

De inkomsten op de projectrekening van de KBS bedragen 159.325,41 € (50.865,57 € in 2012).

Drie giften brachten 101.106,79 € op.

In totaal bedroegen de inkomsten van de vzw 214.243,50 € in 2013 (92.317,18 € in 2012).

In 2013 werd geen geld overgemaakt van de rekening bij de Koning Boudewijn Stichting naar de rekening van de vzw.

 

6.2. Uitgaven

De grootste uitgaven waren de honoraria en onkostennota’s (vrijwilliger) (13.646,08 €;  12.583,00 € in 2012), het Steunconcert (4.190,94 €;  14.659,69 € in 2012, vermeld moet worden dat alle rekeningen rond het Steunconcert in 2013 nog niet afgesloten waren, de uitgaven en de inkomsten in dit verslag vermeld zijn bijgevolg slechts gedeeltelijk verwerkt in de financiële balans van 2013).

 

Een aantal uitgeven werd door de conservatoria voldaan of vrijwillig door leden van de Raad van Bestuur.

 

6.3. Budget 2014

In het budget voor 2014 zal rekening moeten worden gehouden met de politieke evolutie van het renovatiedossier en met de oprichting van een juridische structuur. Binnen de toekomstvisie van Conservamus zullen de financiële inspanningen gericht moeten worden op de interne en externe communicatie, in het bijzonder richting leden, mecenassen en (toekomstige) sponsoren.

De vzw zal zorgvuldig de doorslaggevende stappen in het dossier bekend moeten maken en de aandacht van mensen en bedrijven die Conservamus en het Conservatorium steunen, moeten richten op de voorbereiding en daarna op de uitvoering van de restauratiewerkzaamheden. Ook zal de rol die ze hierin kunnen spelen belicht moeten worden. Een update en een frisse layout voor de website kunnen ook in aanmerking komen.

Mailings moeten op gepaste wijze uitgevoerd worden: bij een aantal leden bestaat immers, sinds het politiek akkoord van 23 oktober, de perceptie dat de renovatieproblematiek opgelost is. De vzw zal er dus op moeten toezien dat de vooruitgang in het dossier vermeld wordt. Ook de resterende werkzaamheden - waarvoor leden en mecenassen broodnodig zijn – hoort belicht te zijn.

 

 

7. Vooruitzichten

De vzw zal haar rol van overlegorgaan tussen de conservatoria, de overheden, de juridische structuur belast met het realiseren van de restauratie, het publiek, de pers, de studenten, de docenten en de leden van het personeel van de conservatoria, eigen leden en mecenassen voortzetten. Raadgevend advies zal gegeven worden over het bepalen van vorm en inhoud van de juridische structuur en de werking ervan.

Naargelang de aard van de op te richten juridische structuur zullen initiatieven genomen worden om de aandacht van mogelijke sponsoren te trekken en zullen fondsen verzameld worden.

De expertise van de vzw en de Raad van Bestuur zal ter beschikking worden gesteld van de verschillende partijen die betrokken zijn bij het dossier en de praktische uitvoering van het dossier.

Deze uiteenlopende richtlijnen staan in het teken van het – onveranderde – doel van de vzw: de renovatie en de restauratie van het Koninklijk Conservatorium.

Hiertoe zal Conservamus verschillende instrumenten aanwenden: contacten met de bevoegde instanties, steun van de  Conservamusambassadeurs, campagnes in de pers, Newsletters en mailings, indien nodig logistieke hulp tijdens studentenacties, Steunconcert,…

 

Brussel , 14 mei 2014

 

De Raad van Bestuur

 

 

Témoignage;