MISSION STATEMENT CONSERVAMUS

De visie van de vzw Conservamus:

Conservamus wil een volledig gerenoveerd en gerestaureerd Koninklijk Conservatorium dat plaats biedt aan de kwaliteitsvolle ontwikkeling van nationaal en internationaal muzikaal talent, en studenten en publiek inspireert en aantrekt.

 

 

Context

Sinds 2007 zet de vzw Conservamus zich in voor de renovatie en de restauratie van het Koninklijk Conservatorium van Brussel. In 2013 is er een doorbraak bereikt in dit dossier: de Federale regering, Vlaamse en Franse gemeenschappen hebben toegezegd geld vrij te maken voor het project. Hieraan gekoppeld is de oprichting van een juridische structuur (Conservabru) die het projectbeheer voortaan op zich zou nemen. Met deze positieve ontwikkeling stelde zich in 2014 de vraag over de bestaansreden van de vzw Conservamus: hoe moest deze evolueren nu de voorstellen van Conservamus in verband met de structuur voor de renovatie en de restauratie van het Koninklijk Conservatorium zijn gevolgd?

 

Verwezenlijkingen

De vzw Conservamus ligt aan de basis van het renovatie- en restauratieproject van het Koninklijk Conservatorium. Sinds de oprichting van Conservamus zet de vzw zich in voor het verzamelen van fondsen voor het project en draagt zij zorg voor de communicatie naar leden, mecenassen en sponsoren.
Ook treedt zij, gezien haar historische rol, op als adviseuren vraagbaak voor de belanghebbenden. Om het renovatie- en restauratieproject zo veel mogelijk structuur te geven heeft de vzw een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren door gespecialiseerde architecten; een businessplan opgesteld om de financiële aspecten van het project te belichten en het beheren van de gerestaureerde site in kaart te brengen; diverse voorstellen gedaan met het oog op de oprichting van een aangepaste juridische structuur.

 

Nieuwe missie vzw Conservamus – rollen en verantwoordelijkheden

Het bestaan en de werking van Conservamus zal nauw samenhangen met het ontstaan en de werking van Conservabru, alsook de manier waarop de NV de restauratie van het gebouw zal verwezenlijken (aan de hand van een DBFM, een PPS of door aanwending van overheidsgelden in combinatie met sponsoring en mecenaat).

De financiële middelen die via de Koning Boudewijnstichting aan Conservamus toevertrouwd (zullen) zijn, wil de vzw aanwenden, naargelang de situatie,
- voor dringende uitgaven waardoor restauratiefases (en/of de voorbereidende fase) in stilstand dreigen te komen ;
- om bij te dragen aan het goede verloop van de restauratie- en renovatiewerken ;
- om bij te dragen aan de inrichting, het meubilair, de technische voorzieningen die een meerwaarde betekenen voor het gebouw en de werking van de Conservatoria ;
- ter vervollediging van de beschikbare financiële middelen, mochten deze, door onvoorziene toestanden, niet volledig toereikend zijn.

Overigens heeft de vzw ten opzichte van de schenkers de verantwoordelijkheid nauwkeurig toe te zien dat de financiële middelen daadwerkelijk voor de renovatie en de restauratie van het gebouwencomplex uitgegeven worden, wanneer uitgaven gepland zijn.

De hierboven beschreven financiële middelen en de manier waarop deze worden besteed, passen in een lange termijnvisie, met als hoofddoel de volledige restauratie en renovatie van het Koninklijk Conservatorium.

Tevens is het belangrijk dat leden, mecenassen en sponsoren worden aangespoord het restauratieproject te blijven steunen, om het beschikbaar kapitaal uit te bouwen. Op deze manier wordt ook de betrokkenheid van het publiek levend gehouden.

In functie van de vooruitgang van de restauratiewerken zal Conservamus nieuwe leden met specifieke competenties die bij de uitvoering van het project passen, trachten te betrekken bij de Raad van Bestuur.

 

In haar “dagelijkse” werking, zal de vzw een driedelige taak op zich nemen:

 • Opvolging van renovatie en restauratie van het Conservatorium.
  • Kritisch en continu opvolgen en aanmoedigen van het project, steunend op de jarenlange ervaring en expertise van de vereniging in dit dossier,
  • Overleg- en contactorgaan Conservabru/”Community”/sponsoren/KCB en CRB.
 • Fondsenwerving (sponsoring en mecenaat) en opvolging sponsoring- en mecenaatcontracten.
  • Conservamus zal instaan voor het relatiebeheer met de Koning Boudewijnstichting en andere organisaties die fondsenwerving ondersteunen en bevorderen,
  • De vzw zal toezicht houden op de uitgaven, die conform moeten zijn aan de afspraken die met de sponsoren zijn gemaakt,
  • Beheer lidgelden, sponsoring, inkomsten uit steunactiviteiten,
  • Bepaling en beheer van de returns voor sponsors en mecenassen en opvolging van de contracten,
  • Communicatie naar Conservabru en naar de leden en mecenassen van Conservamus.
 • Communicatie en “community management” naar de verschillende doelgroepen (leden, mecenassen, sponsoren)
  • Publicatie newsletter,
  • Beheer (updates, onderhoud) website,
  • Organisatie van activiteiten ter ondersteuning van het project en eventuele mecenas/sponsorevenementen,
  • Onderhoud ledenlijsten,
  • Werving nieuwe leden en mecenassen,
  • Interne communicatie.

 

(Mission statements define the organization's purpose and primary objectives. These statements are set in the present tense, and they explain why you exist as a business, both to members of the organization and to people outside it. Mission statements tend to be short, clear and powerful. Vision statements also define your organization's purpose, but they focus on its goals and aspirations. These statements are designed to be uplifting and inspiring. They're also timeless: even if the organization changes its strategy, the vision statement can often stay the same. Source : mindtools.com)